Vattenkvalitet

Hushållsvattnets kvalitet

Kvaliteten på hushållsvatten i Jakobstad är god. Det renade vattnets kvalitet är jämn och uppfyller kraven under alla årstider även om råvattenkvaliteten varierar. Den jämna vattenkvaliteten uppnås med kontinuerliga provtagningar och analyser av både råvatten och det renade vattnet. Dessa driftsanalyser står som grund för hur vi optimerar reningsprocessen.

Hälsoskyddsmyndigheten i Jakobstad övervakar ledningsnätets vattenkvalitet enligt den plan för övervakning av hushållsvattenkvaliteten som uppgjorts. Provtagningar från ledningsnätet tas enligt den begränsade kontrollen 24 ggr/år och utvidgad kontroll 4 ggr/år.

De faktorer som inverkar på dricksvattnets kvalitet är följande:

  • Vattnets temperatur
  • Inpumpade vattnets kvalitet
  • Uppehållstid i ledningsnätet
  • Uppehållstid i fastighetens ledningar
  • Rörmaterial och ålder

Kvalitetskontroll

Jakobstads Vatten har tillsammans med hälsoskyddsmyndigheten i Jakobstad uppgjort en plan för övervakning av råvatten- och hushållsvattenkvalitet. Nuvarande plan är i kraft fram till utgången av år 2012.

Planen är uppgjord i enlighet med följande handlingar:

  • Social- och hälsovårdsministeriets förordning nr 461/2000 om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten.
  • Statsrådets beslut nr 366/1994 angående kvalitetskrav för och övervakning av ytvatten som används för framställning av dricksvatten.

Genom dessa beslut bringas följande EU-direktiv i kraft i vår nationella lagstiftning:

  • EU-direktiv 98/83/EY gällande hushållsvattenkvalitet.
  • EU-direktiv 75/440/ETY gällande råvattenkvalitet.
  • EU-direktiv 79/869/ETY gällande undersökningsmetoder och provtagningsfrekvens i samband med råvattenundersökningar.

Provtagningspunkter i Jakobstad för kontroll av hushållsvattenkvalitet.

1 Alheda reningsverk, Alholmsvägen 29.
2 Endivo, Östanpåvägen.
3 Mariahemmet, Ebba Brahe esplanaden 11.
4 Malmska sjukhuset, Kållbyvägen.
5 Vestersundsby skola, Skolvägen 32.
6 Neste, Permosvängen 127.
7 Stadshotellet, Kanalesplanaden 13
8 Stadsträdgården, Skutnäsgatan 11.
9 Björkbacka servicecenter, Mjölvägen 1
10 Oy Snellman Ab, Granholmsvägen 1.
11 Tenniscenter, Västerleden 3.
12 Lannäslunds skolor, Vasavägen 72.
13 Strandis Fiskboden, Ådövägen 470.
14 Merilä lägergård, Pörkenäsvägen 581.
15 Jakobstads simhall, Pedersesplanaden 8.
16 Mässkärs Naturstation, Mässkär
17 Lågvattencistern, Tobaksgatan
18 Vattentornet, Himmelbergsgatan 1
19 Åminne vattenverk
Analysresultat

Jakobstads Vatten, ledningsvatten.

Program: Begränsad kontroll
Provtagningsplats:

Ledningsnät, provtagningspunkter i Jakobstad.

Provtagare:

Hälsoskyddsmyndigheten


Årsmedelvärden

Namn

2013
2014
2015
2016 2017 2018 Rekom.

Krav

Clostridium perfringens

cfu/100ml

0 0 0 0 0 0

0

Escherichia coli 44,5 °C

cfu/100ml

0 0 0 0 0 0

0

Koliforma bakterier 37 °C

cfu/100ml

0 0 0 0 0 0

0

Turbiditet

FTU

0,03 0,2 0,11 0,08 0,16 0,15

Färg

Pt

0,4 0,8 1,3 1,5 1,4 1,1

pH

8,1 8,0 7,9 7,9 8,0 8,0 6,5-9,5

Konduktivitet

mS/m

26,4 26,8 28,0 26,0 26,5 51,6 < 250

Järn

mg/l

0,067 0,093 0,063 0,054 0,042 0,055 < 0,200

Mangan

mg/l

0,013 0,027 0,023 0,013 0,005 0,005 < 0,050

Nitrit (NO2)

mg/l

0,29 0,26 0,14 0,21 0,22 0,19

< 0,5

Aluminium

mg/l

0,020 0,022 0,030 0,016 0,026 0,009 < 0,200

Ammonium (NH4)

mg/l

0,08 0,06 0,06 0,07 0,16 0,04 < 0,50

Alkalinitet

mg/l

0,85 0,84 0,87 0,84 0,86 0,9

Hårdhet

mmol/l

1,02 1,02 1,00 0,94 0,95 0,89

Kaliumpermanganattal

mg/l

7,2 7,8 8,4 7,6 7,0 6,6 < 20

Fri klor

mg/l

0,12 0,16 0,01 0,02 0,05 0,13

Total klor

mg/l

0,18 0,28 0,12 0,22 0,24 0,34

Hårdhet 1 mmol/l = 5,61 °dH.

2015, analyser första delår 1/3, 1.1-30.4.2015