Anslutning till verkets ledningsnät

DIREKTIV FÖR DEN SOM ANSLUTER (nya anslutningar)

1. För bygglov behöver du Jakobstads Vattens utlåtande. Fyll i ansökan om anslutning till vattentjänstverket samtidigt som du lämnar in ansökan för bygglov. Blanketten hittar du längst ner på sidan eller från vårt kontor i stadshuset. Bifoga situationsplan (skala 1:500) över byggplatsen och lämna in ansökan till vår planeringsenhet. Planerarna Anssi Tervaskangas, Emma Kivikangas eller äldre planerare Bodil Dahlin hjälper med ifyllandet vid behov.

Ansökan för anslutning till vattentjänstverket ifylls alltid då det är fråga om en ny anslutning, även om bygglov inte behövs.

2. Jakobstads Vatten behandlar ansökan och ger ett utlåtande, i vilket meddelas bl.a. anslutningspunkt, anslutnings- och uppdämningshöjd. Om du samtidigt söker om bygnadstillstånd levererar vi utlåtandet direkt till Lupapiste- nättjänsten/byggnadstillsynsbyrån. I annat fall skickar vi utlåtandet direkt till dig. Vidarebefordra utlåtandet till din VVS-planerare.

3. Efter att du fått bygglov, görs ett beslut angående anslutningsavgiften. En faktura på anslutningsavgiften skickas åt dig. Anslutningsavgiften debiteras enligt gällande prislista. Lämna in fastighetens vatten- och avloppsritningar i elektronisk form så fort som möjligt (situationsplan, bottenritning, linjeritning) till Lupapiste –nättjänsten, om du via den har ansökt om byggnadslov. I annat fall kan du lämna in dem till Jakobstads Vattens planeringsenhet i elektroniskt format eller som pappersversion.

4. När anslutningsavgiften är betald och vatten- och avloppsritningarna är levererade, undertecknas anslutningsavtalet antingenmanuellt eller elektroniskt. I samband med undertecknandet undertecknas även en skriftlig arbetsorder för tomtledningsabeten.

Anslutningsavtalet undertecknas av fastighetsägaren. Om fastigheten ägs av flera personer, måste alla personer underteckna anslutningsavtalet.

5. Kom överens om tomtledningarnas anläggnings-/kopplingsarbeten minst en vecka på förhand med nätverksingenjör Jon Majors eller nätverksmästare Reijo Viinikka. Tomtledningsarbetet utförs efter att anslutningsavtalet är undertecknat och skriftlig arbetsorder är gjord.

Tomtledningsarbetet innehåller tomtledningarnas anläggande samt kopplingsarbetet från gatuområdet 1 – 1,5 meter in på tomten. Fakturan för tomtledningsarbetet skickas efter att arbetet är utfört. Tomtledningsarbetet faktureras enligt gällande prislista.

SANERING AV TOMTLEDNINGAR

Tomtledningars livslängd varierar från 20 till 40 år beroende på förhållanden och rörmaterial. Sanering av tomtledningar kan bli aktuellt då exempelvis ett läckage uppmärksammas eller då Jakobstads Vatten sanerar ledningsnätet i närheten av fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för kostnader som härrör sig till tomtledningen fram till anslutningspunkten. Tomtledningsarbeten på allmänt område utförs av Jakobstads Vatten vilket faktureras enligt gällande prislista. Om ni vill sanera er tomtledning, ta kontakt med Anssi Tervaskangas, Emma Kivikangas eller Bodil Dahlin.

TERMER

Anslutningspunkten är bestämd i anslutningsavtalet. Exempel på anslutningspunkt kan ses i nedanstående bild. Anslutningspunkten bestämmer ansvarsgränsen mellan vattenverket och den som ansluter sig: fastighetsägaren eller innehavaren ansvarar för fastighetens vattenanordningar fram till anslutningspunkten.

image