Vatten- och avloppsledningsnät

Vattenledningsnät

Jakobstads Vatten har fungerat som ett kommunalt affärsverk sedan år 2003. Vattenverket har varit verksamt i Jakobstad sedan 1928. Då togs Sandåsens grundvattentäckt och matarledningen till Jakobstad i bruk. Delar av ledningen är ännu i användning.

Nu leds vatten till staden från Åminne vattenverk, i huvudsak via Peders lågvattencistern, men en liten del pumpas även från Spituholmens tryckförhöjningsstation till närbelägna industriområden i Pirilö och Granholmen. Lågvattencisternens funktion är också att jämna ut variationer i vattenförbrukningen under dygnets olika tider. Vattentornet som är beläget i centrum av staden har som uppgift att se till att trycket hålls jämnt i ledningsnätet.

Jakobstads Vattens ledningsnät är ca 200 km långt, varav största delen är plaströr. De två sista decennierna har nästan enbart plaströr använts vid nybyggande. Rör av gjutjärn finns ännu i stor utsträckning och en mindre del av ledningsnätets rör består av stål eller asbestcement.

Till verkets distributionsnät har ungefär 4700 kunder anslutit sig. I praktiken så har alla året runt boende fastigheter inom stadens områden möjlighet att ansluta sig till Jakobstads Vattens ledningsnät.

Krisvattensystem

För att trygga vattenleveransen i ett krisläge har områdets kommuner byggt ihop ledningsnäten med varandra. Detta gör att det är möjligt att leverera vatten över kommungränserna.

I ett krisläge kan Jakobstad få vatten från vattenverket vid UPM:s fabriker i Jakobstad. UPM renar sitt vatten från ytvatten i Larsmosjön. Grundvatten har vi i första hand möjlighet att få från Pedersöre och Nykarleby området och i någon mån från Larsmo.

Helt trygg är Jakobstads vattenanskaffning dock inte med tanke på krissituationer. Där kvarstår förbättringar att göra.

Avloppsledningsnät

Avloppsledningsnätets uppgift är att samla och leda avloppsvatten och olika dräneringsvatten till behandling och sedan återföra dem till naturens kretslopp. Numera byggs skilda ledningar för avloppsvatten och dagvatten (separat avloppssystem). Tidigare leddes vattnen i samma ledningar till reningsverket (kombinerat avloppssystem), vilket i sin tur kunde orsaka problem bl.a. med källaröversvämningar under kraftiga regnskurar.

Jakobstads Vattens avloppsledningsnät är ca 180 km långt. En del av detta är avloppssystem för avloppsvatten och en del för dagvatten, och kombinerade avloppssystem finns fortfarande. Även här har till större delen plaströr använts vid nybyggande de senaste årtiondena. Avloppssystemen fungerar till större delen som självfallsavlopp. På flera ställen är man dock tvungen att ge fart åt avloppsvattnet med pumpar. Antalet pumpstationer i ledningsnätet är totalt 19 st.

Till Jakobstads Vattens avloppsledningsnät har ca 4600 kunder anslutit sig. På verkets verksamhetsområde, som ungefär är samma som stadens stadsplanerade område, har nästan alla möjlighet att ansluta sig till avloppssystemet. För tillfället saknas möjlighet för en liten del av bebyggelsen i Staffansnäs och i Kivilös området. Målet är att de ska kunna ansluta sig inom båda områden före utgången av år 2007.

Tomtledningar

Utöver Jakobstads Vattens egna rör finns det hundratals kilometer tomtvattenledningar och avloppsledningar i marken som ägs av verkets kunder. Verkets och fastighetens ansvarsgräns går vid fastighetens anslutningspunkt, vilken vanligtvis finns i gatan. För tomtledningens byggnads- och underhållskostnader ansvarar den anslutna fastigheten.