Vattenkvalitet

Hushållsvattnets kvalitet

Kvalitetskontroll

Sammandrag av riskbedömning

Provtagningspunkter

Analysreultat

Hushållsvattnets kvalitet

Miljöhälsan Kallan övervakar ledningsnätets vattenkvalitet enligt den plan för övervakning av hushållsvattenkvaliteten som uppgjorts. Provtagningar utförs enligt direktiven för provtagningsplan, undersökningar samt analysfrekvenser, i enlighet med social- och hälsovårds-ministeriets förordning 1352/2015.

De faktorer som inverkar på dricksvattnets kvalitet är följande:

 • Vattnets temperatur
 • Inpumpade vattnets kvalitet
 • Uppehållstid i ledningsnätet
 • Uppehållstid i fastighetens ledningar
 • Rörmaterial och ålder

Kvalitetskontroll

Jakobstads Vatten har tillsammans med Miljöhälsan Kallan uppgjort ett kontrollundersökningsprogram för övervakning av hushållsvattenkvalitet. Nuvarande plan är i kraft fram till utgången av år 2027. Enligt hushållsvattenförordningen skall även en riskbedömning och riskhantering av vattenproduktionskedjan utföras. Detta har gjorts enligt den ”Water Safety Plan-princip” som Världshälsoorganisationen rekommenderar.

Planerna är uppgjorda i enlighet med följande lagar och förordningar:

 • Hälsoskyddslagen 673/1994.
 • Hälsoskyddsförordningen 1280/1994.
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning nr 1352/2015 om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten.

Genom dessa beslut bringas följande EU-direktiv i kraft i vår nationella lagstiftning:

 • EU-direktiv 2020/2184/EU gällande hushållsvattenkvalitet.
 • EU-direktiv 75/440/ETY gällande råvattenkvalitet.

Sammandrag av riskbedömningen och dess resultat

Riskbedömningen för Jakobstads Vatten har gjorts enligt den Water Safety Plan-princip som Världshälsoorganisationen rekommenderar. Hälsoskyddsmyndigheten har godkänt riskbedömningen 12.03.2020. Direktiven för provtagningsplan, undersökningar samt analysfrekvenser är i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015.

Myndighetsprover:

 • Prover för regelbunden kontroll tas 24 gånger i året på 1 provtagningsplats per gång.
 • Prover för utvidgad kontroll tas 4 gånger i året på 1 provtagningsplats per gång tillsammans med regelbunden kontroll.
 • Nitritkoncentrationen analyseras för utgående vatten från anläggningen och från konsumentens kran, vid utvidgad kontroll.

Utifrån riskbedömning och i enlighet med förordning 1352/2015 har följande parametrar utelämnats:

 • Akrylamid, då det inte används polyakrylamider i vattenbehandlingen
 • Epiklorhydrin, då det inte har använts epoxihartser i vattenbehandlingen eller i apparatmaterial
 • Vinylklorid, då man inte har funnit tri- eller tetrakloreten i vattnet och det inte upplöses vinylklorid från PVC som använts i material
 • TOC-halten, då den inte behöver mätas om oxiderbarheten bestämts och den till vattendistributionsområdet levererade eller inom vattendistributionsområdet använda vattenmängden understiger 10 000 m3/dag.
 • Den indikativa radioaktiva dosen, då det vatten som bereds som hushållsvatten härstammar enbart från en ytvattenförekomst.

Provtagningspunkter

Provtagningspunkter i Jakobstad för kontroll av hushållsvattenkvalitet:

1

Alheda reningsverk

2

Endivo

3

Mariahemmet

4

Malmska sjukhuset

5

Vestersundsby skola

6

Neste

7

Stadshotellet

8

Sunds Blommor

9

Björkbacka servicecenter

10

Oy Snellman Ab

11

Länsinummi skola

12

Lannäslunds skolor

13

Strandis Fiskboden

14

Merilä lägergård

15

Jakobstads simhallAnalysresultat

Analysresultat vid begränsad kontroll:

Årsmedelvärde

Namn

2019

2020

2021

2022

2023

Rekom.

Krav

Clostridium perfringens

cfu/100ml

0

0

0

0

0

0

Escherichia coli 44,5 °C

cfu/100ml

0

0

0

0

0

0

Koliforma bakterier 37 °C

cfu/100ml

0

0

0

0

0

0

Grumlighet

FTU

0,07

0,1

0,1

0,1

0,1

Färg

Pt

0

0

0

0

0

pH

7,9

7,9

7,9

7,9

7,8

6,5 - 9,5

Elledningsförmåga

mS/m

25,8

39,4

24,8

25,3

26,4

Järn

µg/l

70

70

72

45

60

< 200

Mangan

µg/l

3

3

4

2

4

< 50

Nitrit (NO2)

mg/l

0,16

0,16

0,17

0,17

0,17

< 0,5

Aluminium

µg/l

38

45

49

35

52

Ammonium (NH4)

mg/l

0,06

0,06

0,04

0,03

0,04

< 0,50

Kalsium

mg/l

33

Magnesium

mg/l

2,3

Kalium

mg/l

2,0

Alkalinitet

mg/l

0,9

0,89

0,91

0,9

0,84

Hårdhet

mmol/l

1

1

1

1

1

Kaliumpermanganattal

mg/l

7,6

7,5

6,6

6,6

7,3

< 20

Fritt klor

mg/l

0,09

0,1

0,1

0,07

0,08

Total klor

mg/l

0,27

0,28

0,24

0,23

0,18

Hårdhet 1 mmol/l = 5,61 °dH.